BEZPIECZŃSTWO

Procedura ewakuacji

CEL PROCEDURY
Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i nauczycieli  salezjańskiego liceum ogólnokształcącego we Wrocławiu  w  sytuacji wystąpienia zagrożenia.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY
Określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób realizujących niezbędne działanie począwszy od stwierdzenia / możliwości wystąpienia/  symptomów wskazujących na konieczność podjęcia czynności związanych z ewakuacją uczniów i nauczycieli z budynku.

PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY
1. Pożar / gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi        
2. Zamach terrorystyczny / otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego/;
3. Zagrożenie NSCH / jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut/;
4. Zagrożenie katastrofą budowlaną;
5. Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji gazowej;
6. Inne.

SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE
1. Alarmowanie o zagrożeniach w budynku szkoły odbywa się w ramach      wewnętrznego  systemu alarmowania z wykorzystaniem sieci wewnętrznej urządzeń głośno mówiących.
2. W każdym wypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji kilkakrotnie powtarzamy / słowny komunikat – „EWAKUACJA” oraz sygnał dźwiękowy trwający 3 minuty.
3. Woźny szkoły przekazuje komunikat o ewakuacji do sekretariatu szkoły, na tej podstawie w klasach ogłasza się alarm i przystępuje do natychmiastowej ewakuacji.
4. Ewakuację należy prowadzić w sposób zorganizowany kierując się ustaleniami procedury i aktualnie zaistniałą sytuacją.
5. Komunikat o ewakuacji powinien być słownie doprowadzony do wszystkich osób znajdujących się w rejonie szkoły.

ŚWIADEK NIEBEZPIECZNEGO ZDARZENIA /ODBIORCA INFORMACJI/
ZOBOWIĄZANY JEST NATYCHMIAST POWIADOMIĆ SEKRETARIAT SZKOŁY
TEL . 071 373 45 31


PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA

1.    WOŹNY:
W godzinach pracy szkoły – treść otrzymanej  informacji / komunikatu/ o zagrożeniu przekazuje do:
a.    Dyrektora szkoły                           tel. nr   608514156
b.    Sekretariatu                                  tel. nr   713734531  
c.    Pokoju nauczycielskiego               ustnie

- Wstrzymuje wejście na teren szkoły
- Jest odpowiedzialny za wyjście ewakuacyjne na ul. Inowrocławską
- Po godzinach pracy szkoły – w pierwszej kolejności powiadamia specjalistyczne służby ratownicze – stosownie do zagrożenia a następnie informuje o zaistniałym zdarzeniu kierownictwo szkoły.
            
 2.   SEKRETARIAT SZKOŁY:
Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły powiadamia:

Służbę dyżurną Policji                                               Tel. nr  997
Służbę dyżurną PSP                                                 Tel. nr  998
Pogotowie Ratunkowe                                              Tel. nr  999
Inne służby w zależności od potrzeb                            Zał. nr 1

Nadzoruje zabezpieczenie / ewakuację/ ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.
Otworzenie wyjść ewakuacyjnych W-SALEZJAŃSKA (wejście na ul. Salezjańską)

3.    DYREKTOR SZKOŁY
- Podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji / pełnej lub częściowej/;
- Nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze;
- Nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych;
- Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: transport, załadunek i ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji gazowej, wodnej i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
- Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych;
- Organizuje akcję ratowniczą;
- Zarządza ewakuację samochodów;
- Określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia;
- Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi / PSP, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiem Gazowym itp./

4.    WYCHOWAWCY KLAS – NAUCZYCIELE
- Ogłaszają alarm dla uczniów /klas/;
- Nakazują opuszczenie budynku
- Nadzorują przebieg ewakuacji uczniów /klasy/;
- Nadzorują zabezpieczenie /ewakuację/ ważnego mienia i dokumentów;
- Po ogłoszeniu alarmu nauczyciel nakazuje uczniom powstać i niezwłocznie opuścić budynek, informując, którym wyjściem ewakuacyjnym opuszczą szkołę. Młodzież musi być poinformowana gdzie znajduje się miejsce ewakuacji. Na czoło grupy należy wyznaczyć nieformalnego przywódcę grupy klasowej( lider zadaniowy). Nauczyciel wychodzi ostatni, koniecznie zabierając ze sobą dziennik. Młodzież zostawia wszystkie przedmioty / torby, teczki, plecaki, kurtki, itp./. Czas opuszczenia zagrożonego budynku jest w tym przypadku najważniejszy.   - Na miejscu zbiórki nauczyciele sprawdzają obowiązkowo listę swojej klasy. W razie stwierdzenia nieobecności ucznia, należy ten fakt zgłosić natychmiast strażakom, niekoniecznie dowódcy, pytając strażaka o nazwisko, nauczycielowi dyżurnemu.
- Po sprawdzeniu listy uczniów /podopiecznych/ nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić ich stan zdrowia, zwracając szczególną uwagę na zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, chwilowe omdlenia, złamania, potłuczenia.
- Niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczniów /podopiecznych/ do domów.
- Wskazana jest pełna informacja o tym zdarzeniu w dzienniku lekcyjnym.
- Dopilnowanie, aby w miejscu zbiórki  nie nastąpiła blokada dojazdu służb ratowniczych.
- Składają meldunek Dyrektorowi Szkoły lub nauczycielowi dyżurnemu.

5.    DUŻURNY NAUCZYCIEL
- Nadzoruje ewakuację samochodów;
- przekazuje na miejsce ewakuacji informację o zakończeniu ewakuacji.
- W miejscu ewakuacji zbiera meldunki od wychowawców klas.
- W czasie ewakuacji pełni rolę łącznika pomiędzy osobami funkcyjnymi pozostającymi na terenie szkoły a nauczycielami, wychowawcami znajdującymi się w miejscu ewakuacji.

6.    PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZKOLE

- W każdym z przypadków wymagającym ewakuacji należy postępować zgodnie z planem ewakuacji szkoły oraz ewakuować się drogami ewakuacyjnymi określonymi w procederze;
- w przypadku zagrożenia lub wystąpienia skażenia chemicznego /NSCH/ w zależności od zaistniałej sytuacji należy postępować zgodnie z zaleceniami /pozostać na miejscu, ewakuować się/.

OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI

1. Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń;
2. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe;
3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych;
4. Przygotować do ewakuacji / zabezpieczyć/ ważne wytypowane mienie, dokumenty, pieczęcie, środki finansowe itp.;
5. Pozamykać okna lub pozostawić otwarte w zależności od sytuacji.
6. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań;
7. Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z postępującymi zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji -/załącznik nr 6/;
8. Nie zamykać pomieszczeń ;
9. Wychowawcy /nauczyciele/ informują woźnego lub nauczyciela dyżurnego o opuszczeniu klas przez uczniów;
10.Wychowawcy / nauczyciele/ na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność i przekazują informację nauczycielowi dyżurnemu.
11. Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia.

DROGI EWAKUACJI (KIERUNKI EWAKUACJI )

1.  Ewakuacja uczniów / pracowników szkoły/ odbywa się: /Załącznik Nr 6/
1) Wyjście ewakuacyjne W- SALEZJAŃSKA – wejście na ulicę Salezjańską dla uczniów Sali nr 1 oraz pracowników sekretariatu.
2) Wyjście ewakuacyjne W- MŁODYCH TECHNIKÓW – wyjście na teren przed szkołą dla uczniów sal nr 2, 3, 4 oraz kawiarenki.
3) Wyjście ewakuacyjne W- INOWROCŁAWSKA – wyjście na ul.Inowrocławską dla uczniów sal 5, 6, 7, 8, 9 oraz sali teatralnej.

Osobami odpowiedzialnymi za otworzenie wyjść ewakuacyjnych W-SALEZJAŃSKA są pracownicy sekretariatu oraz dyżurujący woźny.
Osobą odpowiedzialną za poinformowanie pracowników, udostępnienie kluczy i skuteczność działania jest Sekretarz Szkoły.
Za wyjście ewakuacyjne W- MŁODYCH TECHNIKÓW odpowiedzialny jest dyrektor bądź wicedyrektor szkoły, a za wyjście ewakuacyjne W- Inowrocławska odpowiedzialny jest woźny szkoły. Osobą odpowiedzialną za poinformowanie nauczycieli, udostępnienie kluczy i skuteczność działania jest Przewodniczący Zespołu Wicedyrektor Szkoły.

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLAS / SEKRETARIATU SZKOŁY/

1. Opracować wewnętrzną procedurę stanowiącą załącznik  uwzględniającą własne potrzeby i uwarunkowanie w szczególności w zakresie zabezpieczenia dokumentów / dzienników postępowania w przypadku pozostania uczniów w pomieszczeniach szkoły.
2. Posiadać wykaz ważnych dokumentów, urządzeń , pieczęci itp. , które mają być zabezpieczone / ewakuowane/.
3. Posiadać przygotowane pojemniki na dokumenty , pieczęci itp.
4. Przeszkolić uczniów w zakresie organizacji, przebiegu ewakuacji.
5. Przeprowadzić próbą ewakuację klas w ramach godzin wychowawczych.

UCZNIOWIE

- przerywają naukę
- ustawiają się parami w klasie;
- czekają na znak opiekuna, zezwalający na opuszczenie izby lekcyjnej (pomieszczenia);
- podporządkowują się poleceniom pracowników szkoły dot. spokojnego opuszczenia obiektu
- pomagają w szybkim sprawdzeniu stanu osobowego,
- nie przeszkadzają jednostkom ratowniczym w prowadzeniu działań, poprzez pozostawanie w miejscu wyznaczonym do ewakuacji.
-Uczniów pierwszego rocznika na pierwszym spotkaniu należy zapoznać z zasadami
postępowania w razie pożaru i przeprowadzić ćwiczenia polegające na opuszczeniu budynku wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i sprawdzeniu stanu osobowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyznaczyć nauczycieli regulujących ruchem, zabezpieczających dokumenty, ważne mienie itp.;
2. Na terenie szkoły do czasu otrzymania innych dyspozycji pozostaje woźny szkoły oraz wyznaczone osoby funkcyjne – załącznik nr 7;

PODSTAWA PRAWNA I ODNOŚNIKI
1.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com