STATUT

STATUT
PRYWATNEGO SALEZJAŃSKIEGO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. św. DOMINIKA SAVIO
we WROCŁAWIU

Ks. Inspektor Alfred Leja
z Towarzystwa Salezjańskiego
Inspektorii Św. Jana Bosco
we Wrocławiu

jako reprezentant
ORGANU PROWADZĄCEGO

nadaje

PRYWATNEMU SALEZJAŃSKIEMU
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU
im. św. DOMINIKA SAVIO
we WROCŁAWIU

statut w brzmieniu:

STATUT PRYWATNEGO SALEZJAŃSKIEGO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. św. DOMINIKA SAVIO
we WROCŁAWIU.[1]
 
Statut Prywatnego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Dominika Savio we Wrocławiu nadany na podstawie art. 58, 60 oraz art. 84 ustawy z dnia 7 września 1991 O systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.[2])

Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1.      ustawie” należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty;
2.      „organie prowadzącym szkołę” należy przez to rozumieć Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii św. Jana Bosco we Wrocławiu;
3.      Szkole” należy przez to rozumieć Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio we Wrocławiu;
4.      nauczycielach” należy przez to rozumieć także innych pracowników pedagogicznych szkoły;
5.      rodzicach” należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka;[1] Projekt Statutu znowelizowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 O systemie oświaty (Dz. U. z 1996, Nr 67. poz. 329 ze zm.) uchwałą Rady Pedagogicznej nr 02/12/13 z dnia 01 września 2012 r.

 

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com