MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

 

Mobilność kadry edukacji szkolnej w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu konkurs Erasmus+ 2015 – 2017

W marcu 2015 r. grupa nauczycieli z Prywatnego Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu, zgłosiła swój projekt do konkursu zorganizowanego w ramach programu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Mimo dużej konkurencji innych szkół, wyniki konkursu okazały się pomyślne i projekt otrzymał dofinansowanie do realizacji ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Projekt został zatytułowano: ”Podniesienie poziomu jakości pracy szkoły i współpracy międzynarodowej w Prywatnym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Dominika Savio we Wrocławiu (w obszarze zarządzania, języków obcych, nowych technologii oraz działań prozdrowotnych)”.

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w Prywatnym Liceum Salezjańskim we Wrocławiu poprzez udział w szkoleniach w renomowanych zagranicznych instytucjach.

Planowane efekty:
- nabycie nowych umiejętności w dziedzinie zarządzania, wprowadzania nowych narzędzi i metod nauczania w szkole, podnoszenia kompetencji zawodowych pracownika szkoły;
- podniesienie jakości nauczania języków obcych, wdrażanie nowych narzędzi, nowych technologii, metod nauczania, programów nauczania, organizacji nauczania i uczenia się;
- nadanie szkolnym działaniom prozdrowotnym wymiaru europejskiego;
- zdobycie nowych umiejętności i wiadomości językowych, cywilizacyjnych i międzykulturowych;
- wymiania doświadczeń z uczestnikami kursu z innych państw i kultur;
- nawiązanie kontaktów zawodowych i osobistych o wymiarze międzynarodowym.Kwota dofinansowania: 9 754,00 EUR


Czas trwania projektu:  31 grudnia 2015 r.  -  30 grudnia 2017 r.

Czas trwania mobilności: 9  i 14 dni

Miejsca mobiności: Francja, Wielka Brytania, Finlandia

W ramach projektu czterech uczestników/nauczycieli z Liceum Salezjańskiego bierze udział w jednej zagranicznej mobilności.

Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapraszamy do śledzenia postępów w realizacji projektu w naszej kronice realizacji projektu

na stronie internetowej naszego liceum!

http://www.liceum-wroc.salezjanie.pl/

 

W ANGLII - SZKOLENIE KADRY


 

Mobilność kadry edukacji szkolnej w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu
konkurs Erasmus+  2015 – 2017


Jak realizujemy nasz projekt?

1 -12 sierpnia 2016
Bell Teacher Campus 2016, Becoming a Teacher Trainer
Cambridge, Anglia
uczestnik mobilności: Ewa Jaroszczuk, profesor języka angielskiego


W dniach 1 – 12 sierpnia 2016 r. Ewa Jaroszczuk, profesor języka angielskiego w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu, brała udział w szkoleniu dla osób zajmujących się zawodowo nauczaniem języka angielskiego jako języka obcego, Becoming a Teacher Trainer, zorganizowanym przez szkołę 
Bell w Cambridge. 
W szkoleniu, odbywającym się na Homerton College w Cambridge, 
brało udział 130 uczestników z 7 różnych krajów, o 7 różnych narodowościach.
Szkolenie miało na celu rozwijanie umiejętności współpracy z nauczycielami poprzez odpowiednie ich motywowanie oraz wzbogacanie ich warsztatu pracy. W ramach zajęć wiodących profesor Jaroszczuk zdobyła wiedzę i 
kompetencje z zakresu przygotowywania kursów szkoleniowych i analizowania potrzeb szkoleniowych nauczycieli, planowania i przeprowadzania szkoleń i sesji treningowych oraz  przeprowadzania ewaluacji lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli. Pracowała nad takimi umiejętnościami jak feedback i mentoring.
W ramach zajęć dodatkowych pogłębiła wiedzę na temat współczesnego języka angielskiego i zmian, które w nim zachodzą. Poznała nowe sposoby wprowadzania i utrwalania słownictwa u uczniów oraz nowe techniki motywowania i wspierania uczniów w nauce języka.
W wyniku szkolenia profesor Ewa Jaroszczuk uzyskała
 certyfikat wydany przez Bell, Cambridge. Inny dokument poświadczający zdobytą wiedzę i kompetencje po tym szkoleniu, to EUROPASS-MOBILNOŚĆ, wydawany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie.
Szkolenie  Becoming a Teacher Trainer  stało się okazją do poznania kultury i historii miasta Cambridge oraz regionu East Anglia oraz nawiązaniania nieformalnych kontaktów zawodowych i osobistych o wymiarze międzynarodowym.
Żeby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób kształcą się nauczyciele Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu w ramach projektu  „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, zapraszamy na stronę internetową szkoły!


Mobilność kadry edukacji szkolnej w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu
konkurs Erasmus+  2015 – 2017 

WE FRANCJI - SZKOLENIE KADRY

Mobilność kadry edukacji szkolnej w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu konkurs Erasmus+ 2015 – 2017

Jak realizujemy nasz projekt?

18 - 29 lipca 2016

Université d'été –BELC 2016, les métiers du français dans le monde

Nantes, Francja

uczestnik mobilności: Joanna Wróbel, nauczyciel języka francuskiego

Zgodnie z harmonogramem projektu, do realizacji pierwszej mobiności przystąpiła Joanna Wróbel, profesor języka francuskiego w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu.

W dniach 18 - 29 lipca 2016 r. brała udział w szkoleniu dla osób zajmujących się zawodowo nauczaniem i rozpowszechnianiem języka francuskiego jako języka obcego, lUniversité d’été – BELC, les métiers du français dans le monde (popularnie zwanym BELC d’été), organizowanym przez prestiżowe Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP).

W szkoleniu BELC d’été 2016, odbywającym się na uniwersytecie w Nantes, brało udział 250 uczestników z 50 różnych krajów, o 60 różnych narodowościach. Wybierając sposród 50 różnych zaproponowanych modułów, każdy tworzył własną ścieżkę szkolenia.

Profesor Joanna Wróbel wybrała trzy moduły pozwalające na realizację celów wyznaczonych w projekcie Liceum Salezjańskiego „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

W ramach modułu ”Zajęcia wprowadzające współpracę w grupie oraz narzędzia wizualne w klasie” zdobyła wiedzę i kompetencje polegające na ułatwianiu procesu uczenia się i zarządzania klasą w oparciu o dynamikę grupy i narzędzia wizualne, umiejętność wykorzystania pedagogii interaktywnej i kreatywnej, opierającej sie na różnych typach nauczania-uczenia się i wykorzystującą znajomość problematyki inteligencji wielorakiej oraz umiejętność prowadzenia zajęć partycypatywnych i kolaboratywnych z zastosowaniem narzędzi wizualnych, takich jak karta mentalna i karta konceptualna.

Dzięki modułowi Wprowadzanie narzędzi cyfrowych do swojej klasy” zdobyła umiejętność wprowadzania do scenariusza lekcji języka francuskiego najnowszych aplikacji web 2.0 oraz realizowania pedagogicznego projektu cyfrowego wraz z umieszczaniem go on-line.

Moduł Jak szkolić egzaminatorów DELF-DALF? - uzyskanie uprawnień” pozwolił jej uzyskać uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia przyszłych egzaminatorów DELF-DALF na poziomach A1 – C2, do udziału w sesjach egzaminacyjnych DELF-DALF jako uprawniony egzaminator oraz do kompetentnego przygotowywania uczniów do tychże egzaminów.

Wszystkie zajęcia, prowadzone przez kompetentnych specjalistów, były bardzo intensywne i niezmiernie inspirujące.

W wyniku szkolenia profesor Joanna Wróbel uzyskała certyfikat wydany przez Centre International d’Etudes Pédagogiques, uznany przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego (MAEDI) oraz przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych (MESNER).

Inny dokument poświadczający zdobytą wiedzę i kompetencje po tym szkoleniu, to EUROPASS-MOBILNOŚĆ, wydawany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie.

Szkolenie BELC d’été 2016 stało się okazją do nawiązania licznych nieformalnych kontaktów zawodowych i osobistych o wymiarze międzynarodowym. Wartością dodaną mobilności było poznanie kultury i historii miasta Nantes oraz regionu Pays de la Loire (Guérande, La Baule).

Żeby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób kształcą się nauczyciele Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, zapraszamy na stronę internetową szkoły!

 

NEWS: SZKOLENIE NAUCZYCIELI W JO


JENSUU

Fiński system edukacyjny uważany jest za jeden z najlepszych na świecie. Według badań międzynarodowych przeprowadzanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (trzy razy w roku) szkoły fińskie wykazują się najwyższym wskaźnikiem wiedzy na świecie. Ich uczniowie wypadają fantastycznie z nauk przyrodniczych oraz matematyki. Ponadto, czytają najwięcej ze wszystkich dzieci i młodzieży.

Dlaczego tak jest? Na to pytanie starali się odpowiedź reprezentanci Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu: prof. Magdalena Szewczyk i dyrektor Jerzy Babiak podczas pięciodniowego szkolenia PISA - Finnish and European education systems sfinansowanego z programu POWER SE "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" Podczas serii wykładów, wizyt w kilku szkołach nauczyciele ze szkoły polskiej z Wrocławia, Jastrzębia Zdroju oraz z Hiszpanii, Niemiec, Belgii, Turcji, Bułgarii i Rumunii probowali rozwikłać tajemnicę sukcesu fińskich szkół. We wszystkim towarzyszył nam dyrektor szkoły średniej pan Esa Räty, właściciel firmy EduKarlala organizującej kursy europejskie.Najbardziej zaskakującym jest fakt, że uczniowie z Finlandii należą do grupy, która w ciągu roku poświęca na naukę najmniej czasu. Żadna szkoła nie jest faworyzowana, żaden nauczyciel i przedmiot nie jest bardziej ważny od drugiego. Nikt nie wie jakie punkty uzyskuje szkoła w testach. W Finlandii zabrania się ich porównywania. Finowie cenią sobie integrację społeczeństwa, a także wkładają duży wysiłek w utrzymywanie relacji z osobami, które wymagają szczególnej uwagi. Na wyższcyh uczelniach są specjalne kierunki studiów dla nauczycieli wspomagających rozwój uczniów z problemami. Funkcjonuje wielki system zaufania do nauczycieli, którzy są bardzo doceniami w środowisku. Finowie uważają, że szkoła powinna przygotować dziecko do czegoś bardzo ważnego: do tego, by ułożyć sobie udane życie i by zostać niezależnym człowiekiem. Najważniejszym aspektem edukacji jest nauka samodzielnego i praktycznego myślenia – innymi słowy: rozwiązywania problemów. Zamiast zapamiętywania regułek młodzi ludzie uczą się, jak odnaleźć je w książkach lub internecie. Pedagodzy fińscy nie ingerują w konflikty między uczniami. W ten sposób pozwalają im przygotować się na różne ewentualności życiowe i umożliwiają rozwój zdolności skutecznej obrony. Nauczycielami zostają najlepsu uczniowie, czasem jest jedno miejsce na 70 podań. Czy polscy nauczciele są gorsi? Nie, nasi uczniowie mają coraz lepsze wyniki. Badanie Programu Międzynarodowej Oceny Uczniów (PISA - Programme for International Student Assessment) to najważniejsze i największe badanie edukacyjne na świecie. Sprawdza ono stopień przygotowania 15-latków do dalszej edukacji, wymagań rynku pracy i powodzenia w dorosłym życiu. Wyniki polskich 15-latków w badaniu PISA 2015 są wyższe od średniej OECD we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem: rozumowania w naukach przyrodniczych, czytania i interpretacji, umiejętności matematycznych. "10. miejsce w Unii Europejskiej w naukach przyrodniczych, 5. w czytaniu i interpretacji tekstu, 8. w matematyce - to wynik polskich 15-latków w najnowszej edycji badania PISA, które weryfikuje umiejętności posługiwania się wiedzą. Polscy uczniowie są wciąż w światowej czołówce. Chociaż ich rezultat jest gorszy od tego z poprzedniej edycji z 2012 roku. "(www.tvn24.pl) Podczas szkolenia nauczyciele również mogli podziwiać bardzo malowniczy Park Narodowy Koli, uczestniczyć w szkole gotowania fińskich potraw oraz spróbować zimnej kąpieli w jeziorze w Klubie Misia Polarnego, wygrzać się w saunie. Na pewno owocem tego kursu jest integracja nauczycieli z Europy, którzy z radością spędzali ze sobą czas, dzielili się wrażeniami, sposobem na życie. Wszyscy liczą na to, że ta znajomośc będzie kontynowana podczas wspólnie zorganizowanego szkolenia przez szkołę polską. (megi)

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z naszych szkoleń!

SZKOLENIE W NANTES – PROF. JOANNA WRÓBEL - 18-29 LIPCA 2016 r.

SZKOLENIE NAUCZYCIELI - ERASMUS+ - JOENSUU - FINLANDIA - 17-23 LUTEGO 2017r


Zapraszamy na FB Liceum Salezjańskiego,

który również relacjonuje postęy w realizacji projektu!

https://pl-pl.facebook.com/LiceumSalezWroclaw/
 

 

REZULTATY PROJEKTU I ICH UPOWSZECHNIANIE

 

ARTYKUŁ O SZKOLNICTWIE FIŃSKIM

opublikowany w THE LEARNING TEACHER MAGAZINE no 2/2017

http://www.learningteacher.eu/sites/learningteacher.eu/files/attachments/ltn_02-2017_web_2.pdf

 

 

DELF - EGZAMIN Z FRANCUSKIEGO

news opublikowany na szkolnym FB

http://liceum-wroc.salezjanie.pl/box4-headline_news-window2-main_news_one-id-2131.html

 

 

PADLETY NA LEKCJI JĘZYKA FRANCUSKIEGO

 

https://padlet.com/joannamaria_wrobel/PSLO20162017premiereclasse

 

https://pl.padlet.com/joannamaria_wrobel/PSLO20162017classe2

 

 

ARTYKUŁ O ZASTOSOWANIU PADLETU NA LEKCJACH JĘZYKA OBCEGO

JOWS NR 4/2017

 

http://jows.pl/artykuly/%E2%80%9Enajprostszy-na-swiecie-sposob-na-tworzenie-i-wspolprace%E2%80%9D-o-wykorzystaniu-padletu-na-lekcja

 

http://jows.pl/sites/default/files/j._wrobel.pdf

 

 

PRACA METODĄ MAPY MYŚLI

NA LEKCJACH JĘZYKA OBCEGO

https://www.facebook.com/salez2017/photos/pcb.319637365179760/319636835179813/?type=3&theater

 

 

film PUFY W SALEZIE

 

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com